مشاهده همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نرم افزار حسابداری ارایشی و بهداشتی هلو سطح پیشرفته کد 82113

4,500,000 تومان
 
امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اين نسخه شامل تمام امكانات نسخه ساده لوازم آرایشی و بهداشتی به همراه امكاناتي از قبيل: ✓ تيپ قيمت ✓ دسته‌بندی مشتری‌ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دريافت از ✓ پرينت چک‌ها ✓ محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی ✓ اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش ✓ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… ) ✓ طراحی فاکتور توسط کاربر ✓ ارسال پيامک‌های پويا ✓ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

نرم افزار حسابداری سوپر مارکت هلو سطح پیشرفته کد 81813

5,000,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين نسخه شامل تمام امكانات نسخه سوپرمارکت ساده به همراه امكاناتي از قبيل: ✓ تيپ قيمت ✓ دسته‌بندی مشتری‌ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دريافت از ✓ پرينت چک‌ها ✓ محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی ✓ اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش ✓ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… ) ✓ طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پيامک‌های پويا ✓ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

نرم افزار حسابداری اغذیه فروشان و مواد غذایی هلو سطح پیشرفته کد 82813

3,000,000 تومان
امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اين نسخه شامل تمام امكانات نسخه اغذیه فروشی ساده به همراه امكاناتي از قبيل: ✓ حواله بين انبارها ✓ ثبت چک‌های امانی ✓ سطح دسترسی برای كاربران ✓ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی) ✓ نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک‌ها ✓ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها ✓ ثبت هزينه در فاكتور ✓ اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری ✓ چاپ باركد ✓ ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی ✓ گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار ✓ ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…) ✓ تيپ قيمت ✓ دسته‌بندی مشتری‌ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دريافت از ✓ پرينت چک‌ها ✓ محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی ✓ اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش ✓ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… ) ✓ طراحی فاکتور توسط کاربر ✓ ارسال پيامک‌های پويا ✓ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

نرم افزار حسابداری طباخان هلو سطح پیشرفته کد 84013

4,500,000 تومان
امکانات نرم افزار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اين نسخه شامل تمام امكانات نسخه ساده به همراه امكاناتي از قبيل: ✓ حواله بين انبارها ✓ ثبت چک‌های امانی ✓ سطح دسترسی برای كاربران ✓ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی) ✓ نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک‌ها ✓ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها ✓ ثبت هزينه در فاكتور ✓ اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری ✓ چاپ باركد ✓ ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی ✓ گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار ✓ ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…) ✓ تيپ قيمت ✓ دسته‌بندی مشتری‌ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دريافت از ✓ پرينت چک‌ها ✓ محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی ✓ اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش ✓ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… ) ✓ طراحی فاکتور توسط کاربر ✓ ارسال پيامک‌های پويا ✓ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

نرم افزار حسابداری رستوران هلو سطح پیشرفته کد 81057

4,500,000 تومان
امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✓ تعريف اشخاص ✓ تعريف حساب های بانکی ✓ ثبت چک های دریافتی و پرداختی ✓ اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها ✓ صدور فاکتور VAT ✓ گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی ✓ اتصال به فیش پرینت و صدور فیش با سربرگ رستوران ✓ ارسال پرینت به پرینترهای مختلف ( صندوق- آشپزخانه و بوفه و … ) ✓ امکان نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ ✓ ارسال پيامک عمومی( شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و …) ✓ سطح دسترسی کاربران ✓ حواله بین انبارها ✓ نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص ✓ مغايرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها ✓ ثبت پيک های موتوری در زير فاکتور ✓ اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها ✓ گزارش عملکرد دوره ای انبار ✓ کاردکس ريالی و تعدادی ✓ عملکرد دوره ای انبار ✓ گزارشات نموداری ✓ مغايرت از کليه سرفصل ها ✓ تراز آزمايش 6و8ستونی ✓ تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک ✓ منطقه بندی مشتريان ✓ خروجی TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی ✓ امکان دريافت از پرداخت به ✓ امکان ثبت چند فرمول توليد برای يک غذا ✓ گزارش کسری مواد اوليه ✓ گزارش تخمين توليد ✓ راس چک ✓ امکان استفاده از کالر آيدی ✓ ارسال پيامک های پويا و اطلاعات داخلی نرم افزار(مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و ….)

نرم افزار حسابداری تولیدی هلو سطح پیشرفته کد 33

4,500,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه امکانات نسخه متوسط (کد32) ✓ تولید فرموله ✓ امکان نمایش سود هر کالا ✓ امکان نمایش سود هر فاکتور ✓ امکان نمایش سود هر طرف حساب ✓ تیپ قیمت ✓ دسته بندی مشتری ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دریافت از ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ✓ گزارش از گردش کالای طی دوره و کاردکس ریالی و تعدادی ✓ گزارش از ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی ✓ گزارش از مرور حساب ها ✓ امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها ✓ امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید

نرم افزار حسابداری شرکتی هلو سطح پیشرفته کد 23

4,070,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه امکانات نسخه متوسط (کد22) ✓ امکان نمایش سود هر کالا ✓ امکان نمایش سود هر فاکتور ✓ امکان نمایش سود هر طرف حساب ✓ تیپ قیمت ✓ دسته بندی مشتری ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دریافت از ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ✓ گزارش از گردش کالای طی دوره و کاردکس ریالی ✓ گزارش از ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی ✓ گزارش از مرور حساب ها ✓ امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها ✓ راس چک ✓ پرینت چک

نرم افزار حسابداری فروشگاهی هلو سطح پیشرفته کد 13

3,700,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه امکانات نسخه متوسط (کد12) ✓ تیپ قیمت ✓ دسته بندی مشتری ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دریافت از ✓ امکان پرینت چک ها ✓ امکان محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ✓ گزارشات پیشرفته ✓ گزارش گردش کالای طی دوره ✓ گزارش کاردکس ریالی و تعدادی ✓ گزارش مرور حسابها